Assumption Commercial College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 200 : กิจกรรมบริการวิชาการของโรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ โดยงานบริการวิชาการ ร่วมกับคณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน จัดกิจกรรมออกให้บริการวิชาการภายนอก โดยให้นักเรียนเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อใช้ความรู้ ฝึกทักษะ และประสบการณ์จริงในการใช้ภาษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนแม่พระประจักษ์  ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560  เวลา 8.30-12.00 น. 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 190 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: นางสาว  ญาณินี    อินทรกำแหง  นางสาว  ปุณยวีร์    หัตถกิจจำเริญ    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ทวีเดช    สิริโยธิน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 217 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 213 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10