กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมเทศกาลตวนอู่ (เทศกาลไหว้บะจ่าง) (Post : 26 พ.ค. 2560)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนปี 3 ที่ไปฝึกงาน (Last Orientation on the Job Training) (Post : 26 พ.ค. 2560)
ต้อนรับนักเรียนปี 1 และ ปี 2 สำหรับปีการศึกษา 2560 (Post : 23 พ.ค. 2560)
กิจกรรมสานสัมพันธ์นักเรียนปี 1 และ ปี 2 ในวันเปิดปีการศึกษา 2560 (Post : 23 พ.ค. 2560)
Intensive Course สำหรับนักเรียนใหม่ (Post : 27 มี.ค. 2560)
Graduation Party (Post : 20 มี.ค. 2560)
ปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงานภาคฤดูร้อน (Post : 13 มี.ค. 2560)
ประชุมผู้ปกครองและรับผลสอบของนักเรียนปี 1 และ ปี 2 (Post : 11 มี.ค. 2560)
Next>>