Assumption Commercial College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

การบรรยายพิเศษ "แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน (17 พ.ย. 2560)
Learn@site at TV Direct (16 พ.ย. 2560)
ท่านผู้อำนวยการพบนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำเดือนพฤศจิกายน (14 พ.ย. 2560)
การแข่งขัน Harbor GO Eastern Championship 2017 (14 พ.ย. 2560)
การบรรยายพิเศษ "ทำอย่างไรเป็นคนไทยแข็งแรง" (3 พ.ย. 2560)
ภราดา 3 ท่านของคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศอินเดียเข้าเยี่ยมโรงเรียน (2 พ.ย. 2560)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Teacher as a Coach ก้าวข้ามความเป็นครูสู่ความเป็นโค้ช" (1 พ.ย. 2560)
Alumni's Talk เรื่อง แรงบันดาลใจในการเรียนธุรกิจ (31 ต.ค. 2560)
สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1/2560 (28 ต.ค. 2560)
กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 (26 ต.ค. 2560)
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 (17 ต.ค. 2560)
บริการวิชาการภาษาอังกฤษและภาษาจีน (6 ต.ค. 2560)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากำหนดแนวนโยบายการบริหารการศึกษา (5 ต.ค. 2560)
พิธีลงนามความร่วมมือการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (27 ก.ย. 2560)
ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล พบนักเรียนแต่ละชั้นปี (22 ก.ย. 2560)
Wrap up วิชา Marketing Information โดยคุณนิวัต วงศ์พรหมปรีดา (21 ก.ย. 2560)
Wrap up วิชา Entrepreneurship โดยคุณประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์ (19 ก.ย. 2560)
Wrap up วิชา Visual Merchandising โดยคุณกิตติพงษ์ วนภิญโญศักดิ์ (19 ก.ย. 2560)
Wrap up วิชา Advertising (16 ก.ย. 2560)
Wrap up วิชา Salesmanship โดยคุณนิติพนธ์ คงเกียรติคุณ (14 ก.ย. 2560)
Wrap up วิชา Retail & Wholesale โดยคุณอานุภาพ ธารทอง (14 ก.ย. 2560)
Wrap up วิชา Basic Selling 1 โดยคุณมโนรถ กุศลศักดิ์ (13 ก.ย. 2560)
Learn@site (12 ก.ย. 2560)
ผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพล พบนักเรียน ประจำเดือนสิงหาคม (1 ก.ย. 2560)
กิจกรรมประกวดคัดลายมือ "บอกรักแม่ผ่านปลายพู่กัน" ปีการศึกษา 2560 (30 ส.ค. 2560)
กิจกรรมประกวดคัดลายมือ "บอกรักแม่ผ่านปลายพู่กัน" ปีการศึกษา 2560 (30 ส.ค. 2560)
ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 3 (29 ส.ค. 2560)
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี สมโภชแม่พระ และวันแม่ (16 ส.ค. 2560)
กิจกรรมบริการวิชาการของโรงเรียน (4 ส.ค. 2560)
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (26 ก.ค. 2560)
กิจกรรมการให้บริการตามโครงการ"รุกเพื่อลดเอดส์" (22 ก.ค. 2560)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส 70 ปีแห่งการสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต (21 ก.ค. 2560)
ลงนามในสัญญาความร่วมมือดำเนินการโครงการห้องเรียนขงจื่อ (19 ก.ค. 2560)
การแข่งขันหมากล้อม "The 1st Standard Rating & Friendship Game 2017" (13 ก.ค. 2560)
ฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล (29 มิ.ย. 2560)
กิจกรรมรับน้องภาคสนาม (23 มิ.ย. 2560)
พิธีบายศรีสู่ขวัญสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 (23 มิ.ย. 2560)
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 (23 มิ.ย. 2560)
สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในโรงเรียน (21 มิ.ย. 2560)
การตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน (21 มิ.ย. 2560)
กิจกรรมเลือกประธานและรองประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (15 มิ.ย. 2560)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (1 มิ.ย. 2560)
เซ็น MOU ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (29 พ.ค. 2560)
ต้อนรับนักเรียนชั้นปีที่ 3 ในวันเปิดเทอมปีการศึกษา 2560 (29 พ.ค. 2560)
ประชุมผู้ปกครองและรับผลสอบ Intensive ของนักเรียนปี 1 (27 พ.ค. 2560)
กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมเทศกาลตวนอู่ (เทศกาลไหว้บะจ่าง) (26 พ.ค. 2560)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนปี 3 ที่ไปฝึกงาน (Last Orientation on the Job Training) (26 พ.ค. 2560)
ต้อนรับนักเรียนปี 1 และ ปี 2 สำหรับปีการศึกษา 2560 (23 พ.ค. 2560)
กิจกรรมสานสัมพันธ์นักเรียนปี 1 และ ปี 2 ในวันเปิดปีการศึกษา 2560 (23 พ.ค. 2560)
Intensive Course สำหรับนักเรียนใหม่ (27 มี.ค. 2560)

 1 2 3  >>   >|