[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20055
ชื่อ: มิส  กันยากร    คุณเจริญ
ฉายา: -
อายุงาน: 18 ปี 5 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2561 กรรมการ งานทรัพย์สินวัสดุครุภัณฑ์
2561 กรรมการ งานห้องสมุด
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานอนามัย
2560 กรรมการ งานห้องสมุด
2559 กรรมการ งานอนามัย
2559 กรรมการ งานห้องสมุด
2558 กรรมการ งานวิจัยพัฒนานวัตการและสิ่งประดิษฐ์
2558 กรรมการ งานห้องสมุด
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานอาคารสถานที่,   งานทรัพย์สินวัสดุครุภัณฑ์,   งานห้องสมุด,   งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอาคารสถานที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานทรัพย์สินวัสดุครุภัณฑ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานห้องสมุด
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (2)
 งานพัฒนา 61013 22 ก.ย. 2561
 งานพัฒนา 61019 31 ต.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (4)
 ฝ่ายบริหารทั่วไป ปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน 9 ส.ค. 2561
 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ได้รับการสนับสนุนหลังคาและกันสาด โดยคุณลลินพร ยงวงศ์ไพบูลย์ ศิษย์เก่ารุ่น 72 9 ส.ค. 2561
 ท่านผู้อำนวยการ คณะครู คณะนักการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม คุณพ่อไสว สังข์สูตร์ บิดาคุณรุ่งโรจน์ สังข์สูตร์ 22 ก.ย. 2561
 มาอบรมให้ความรู้เรื่อง โรคทางนรีเวช ให้คณะครู นักการ และบุคคลภายในชุมชนรอบๆโรงเรียน 22 ก.ย. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (6)
มาอบรมให้ความรู้เรื่อง โรคทางนรีเวช ให้คณะครู นักการ และบุคคลภายในชุมชนรอบๆโรงเรียน22 ก.ย. 2561
ท่านผู้อำนวยการ คณะครู คณะนักการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม คุณพ่อไสว สังข์สูตร์ บิดาคุณรุ่งโรจน์ สังข์สูตร์22 ก.ย. 2561
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ได้รับการสนับสนุนหลังคาและกันสาด โดยคุณลลินพร ยงวงศ์ไพบูลย์ ศิษย์เก่ารุ่น 729 ส.ค. 2561
ฝ่ายบริหารทั่วไป ปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน 9 ส.ค. 2561
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 256122 มิ.ย. 2561
เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจยานนาประชาาัมพันธ์และรณรงค์ไม่เล่นพนันฟุตบอล12 มิ.ย. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(4)
ท่านผู้อำนวยการ คณะครู คณะนักการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม คุณพ่อไสว สังข์สูตร์ บิดาคุณรุ่งโรจน์ สังข์สูตร์22 ก.ย. 2561
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ได้รับการสนับสนุนหลังคาและกันสาด โดยคุณลลินพร ยงวงศ์ไพบูลย์ ศิษย์เก่ารุ่น 729 ส.ค. 2561
ฝ่ายบริหารทั่วไป ปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน 9 ส.ค. 2561
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 256122 มิ.ย. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)