[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20014
ชื่อ: มาสเตอร์  ทวีเดช    สิริโยธิน
ฉายา: -
อายุงาน: 30 ปี 2 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2561 กรรมการ งานบริการวิชาการ
2560 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2560 กรรมการ งานบริการวิชาการ
2559 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2559 ประธานกรรมการ งานบริการวิชาการ
2558 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2558 ประธานกรรมการ งานบริการวิชาการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์,   งานบริการวิชาการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริการวิชาการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (21)
การสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256118 ก.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประจำเดือนกรกฎาคม 256117 ก.ค. 2561
กิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ12 ก.ค. 2561
ผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ให้โอวาทแก่นักเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม6 ก.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ2 ก.ค. 2561
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง อยากประสบความสำเร็จ "บริหารธุรกิจ" ต้องเรียนต่อที่ไหน?30 มิ.ย. 2561
ฉลองนักบุญเปาโล ศาสนนามของท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล30 มิ.ย. 2561
วันสานสัมพันธ์น้องพี่ ACC ประจำปีการศึกษา 256116 มิ.ย. 2561
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 256114 มิ.ย. 2561
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "เรียนโกะ เก่งงาน รู้จัดการชีวิต" รุ่น 211 มิ.ย. 2561
ท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพลให้โอวาทแก่นักเรียนประจำเดือนมิถุนายน9 มิ.ย. 2561
Last Orientation on the Job Training ของนักเรียนชั้นปีที่ 37 มิ.ย. 2561
กิจกรรมเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 25617 มิ.ย. 2561
งานแถลงข่าวฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ6 มิ.ย. 2561
ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 25613 มิ.ย. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561 และฉลองครบ 80 ปีของโรงเรียน2 มิ.ย. 2561
กิจกรรมทำบุญตักบาตรโอกาสวันวิสาขบูชา และกิจกรรมเลือกชมรม24 พ.ค. 2561
กิจกรรมค่ายภาษาจีนภาคฤดูร้อน22 พ.ค. 2561
ต้อนรับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 สู่ปีการศึกษา 256121 พ.ค. 2561
สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 256119 พ.ค. 2561
ประชุมครูก่อนเปิดปีการศึกษา 25614 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(20)
การสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256118 ก.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประจำเดือนกรกฎาคม 256117 ก.ค. 2561
กิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ12 ก.ค. 2561
ผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ให้โอวาทแก่นักเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม6 ก.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ2 ก.ค. 2561
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง อยากประสบความสำเร็จ "บริหารธุรกิจ" ต้องเรียนต่อที่ไหน?30 มิ.ย. 2561
ฉลองนักบุญเปาโล ศาสนนามของท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล30 มิ.ย. 2561
วันสานสัมพันธ์น้องพี่ ACC ประจำปีการศึกษา 256116 มิ.ย. 2561
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 256114 มิ.ย. 2561
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "เรียนโกะ เก่งงาน รู้จัดการชีวิต" รุ่น 211 มิ.ย. 2561
ท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพลให้โอวาทแก่นักเรียนประจำเดือนมิถุนายน9 มิ.ย. 2561
Last Orientation on the Job Training ของนักเรียนชั้นปีที่ 37 มิ.ย. 2561
กิจกรรมเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 25617 มิ.ย. 2561
งานแถลงข่าวฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ6 มิ.ย. 2561
ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 25613 มิ.ย. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561 และฉลองครบ 80 ปีของโรงเรียน2 มิ.ย. 2561
กิจกรรมทำบุญตักบาตรโอกาสวันวิสาขบูชา และกิจกรรมเลือกชมรม24 พ.ค. 2561
ต้อนรับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 สู่ปีการศึกษา 256121 พ.ค. 2561
สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 256119 พ.ค. 2561
ประชุมครูก่อนเปิดปีการศึกษา 25614 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)