[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20014
ชื่อ: มาสเตอร์  ทวีเดช    สิริโยธิน
ฉายา: -
อายุงาน: 30 ปี 11 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยสยาม 2527  ปริญญาตรี  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2562 กรรมการ งานบริการวิชาการ
2562 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2562 กรรมการ งานบริการวิชาการ
2562 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2562 กรรมการ งานบริการวิชาการ
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2561 กรรมการ งานบริการวิชาการ
2560 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2560 กรรมการ งานบริการวิชาการ
2559 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2559 ประธานกรรมการ งานบริการวิชาการ
2558 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2558 ประธานกรรมการ งานบริการวิชาการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ 0
2561 หัวหน้างานบริการวิชาการ 0

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์,   งานบริการวิชาการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริการวิชาการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 งานพัฒนา 61019 31 ต.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (126)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการปิดท้ายปีการศึกษา 256117 เม.ย. 2562
กิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 256211 เม.ย. 2562
ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ให้โอวาทแก่นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 25625 เม.ย. 2562
กิจกรรม Ice-Breaking สำหรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562 29 มี.ค. 2562
วันแรก รุ่นแรกของการเรียน Intensive Course ของนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 256225 มี.ค. 2562
งาน Thank you Party สำหรับครู เจ้าหน้าที่และนักการของโรงเรียน21 มี.ค. 2562
ประชุมผู้ปกครองและรับผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256118 มี.ค. 2562
พิธีรำลึกถึงภราดาโรเกชั่นและภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่11 มี.ค. 2562
งาน ACC 80th Anniversary "Home Coming Celebration"11 มี.ค. 2562
ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและคณะผู้ร่วมบริหารให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน The Sino-Singapore Matai (ASEAN) International Education Express4 มี.ค. 2562
นักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 78 จัดงาน Graduation Party ที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ28 ก.พ. 2562
การประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์26 ก.พ. 2562
การสอบปลายภาคของนักเรียนประจำปีการศึกษา 256126 ก.พ. 2562
พิธีมุทิตาจิตครูและนักการเกษียณ ปีการศึกษา 256123 ก.พ. 2562
คณะภราดา คณะครู นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการถวายแจกันดอกไม้พร้อมลงนามถวายพระพร23 ก.พ. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา และปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ23 ก.พ. 2562
นักเรียนชั้นปีที่ 3 ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับท่านผู้อำนวยการ คณะภราดา ครู และเจ้าหน้าที่21 ก.พ. 2562
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/256120 ก.พ. 2562
ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก20 ก.พ. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15/256118 ก.พ. 2562
ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์17 ก.พ. 2562
กิจกรรม Insure Your Success สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 314 ก.พ. 2562
ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3/256113 ก.พ. 2562
มิสชุติมา เอื้อโอบอ้อมและมิสกันยากร คุณเจริญ เข้ารับเกียรติบัตรในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารและครูดีเด่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 3 สวนหลวง ร.9 ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 256210 ก.พ. 2562
พิธีบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา9 ก.พ. 2562
ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา9 ก.พ. 2562
ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 3 ครั้งสุดท้ายก่อนจบการศึกษา7 ก.พ. 2562
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือในวันที่สามของนักเรียนชั้นปีที่ 1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 3 ก.พ. 2562
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือของนักเรียนชั้นปีที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25622 ก.พ. 2562
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและกิจกรรมจิตอาสาปันน้ำใจของนักเรียนชั้นปีที่ 11 ก.พ. 2562
กิจกรรมฉลองวันตรุษจีนจัดโดยห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ31 ม.ค. 2562
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ โดยเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 1 จัดสัมมนาในหัวข้อ Unleash the power within ใหักับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 24 ม.ค. 2562
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติให้แก่นักเรียนที่เข้าทดสอบความรู้ด้านพระคัมภีร์23 ม.ค. 2562
การประชุมครูประจำเดือนมกราคม23 ม.ค. 2562
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดการจัด Display ในวิชา Visual Merchandise22 ม.ค. 2562
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันการคัดลายมือภาษาจีนในงานวันวิชาการ22 ม.ค. 2562
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร ถ้วยรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน22 ม.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/256121 ม.ค. 2562
กิจกรรมวันวิชาการ 2018 ฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันที่สอง20 ม.ค. 2562
กิจกรรมวันวิชาการ 2018 ฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ18 ม.ค. 2562
กิจกรรมกีฬารักสามัคคี เอซีซีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 256113 ม.ค. 2562
กิจกรรมเสริมทักษะความรู้จากประสบการณ์จริงในการขายสินค้า "Online Business" โดยคุณอริสา วัฒนาโภคินกุล เจ้าของลิปสติก ยี่ห้อ Tifara และผ้าลูกไม้นำเข้า ยี่ห้อ Lavanya 9 ม.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13/25617 ม.ค. 2562
โรงเรียนจัดพิธีเสกถ้ำพระกุมารโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ และกิจกรรมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่22 ธ.ค. 2561
สอบกลางภาคของนักเรียนชั้นปีที่ 1-320 ธ.ค. 2561
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกับมหาวิทยาลัย Southwest University of Political Science and Law จากฉงชิ่ง ประเทศจีน18 ธ.ค. 2561
กิจกรรม ACC WALK & RUN 2018 วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 256110 ธ.ค. 2561
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการรับเสื้อ และ bib เพื่อใส่ในการเดิน-วิ่ง ACC WALK & RUN 2018 วันที่ 9 ธันวาคม 25618 ธ.ค. 2561
วันที่ 7 ธันวาคม วันแรกของการรับเสื้อ และ bib เพื่อใส่ใน ACC WALK & RUN 2018 วันที่ 9 ธันวาคม 25617 ธ.ค. 2561
ท่านผู้อำนวยการให้โอวาท ข้อคิดแก่นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำเดือนธันวาคม 25617 ธ.ค. 2561
ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้จากการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก6 ธ.ค. 2561
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดย PNA 3 จัด Workshop หัวข้อ "Design Thinking and Lean Startup" 3 ธ.ค. 2561
การประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 256130 พ.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/256129 พ.ย. 2561
กิจกรรมสัมมนาพิเศษ "แนะแนวจับใจ เด็กไทยยุค 4.0" โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี28 พ.ย. 2561
ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนในการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน26 พ.ย. 2561
ACC Family Bowling 2018 จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ25 พ.ย. 2561
Learn@Site ของนักเรียนปี 1 ที่บริษัท จีพี มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยคุณไชยยศ ร่วมใจพัฒนกุล เจ้าของบริษัท ซึ่งเป็นศิษย์เก่าเอซีซี รุ่น 63 ให้การต้อนรับ23 พ.ย. 2561
ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล และคณะครูผู้ร่วมบริหาร ได้ให้การต้อนรับ ภราดาโยเซฟ ยอห์น อธิการโรงเรียนมัธยมศึกษามงฟอร์ต เมืองดาร์เอสซาลาม ประเทศสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย16 พ.ย. 2561
เครือข่ายผู้ปกคองนักเรียนชั้นปีที่ 2 (PNA 2) จัดกิจกรรมเสริมทักษะ ความรู้ให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีในหัวข้อ "Digital Marketing"15 พ.ย. 2561
การแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 201810 พ.ย. 2561
ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 9 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการจัดทำห้องเกียรติยศ (Hall of Fame) ของโรงเรียน8 พ.ย. 2561
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลที่ได้จากการแข่งขันแก่นักกีฬาหมากล้อมของโรงเรียน7 พ.ย. 2561
ACC Alumni's Talk on "Startup & Presentation" โดยคุณนภัทร พุทธคุณขจร6 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/25615 พ.ย. 2561
วันสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1 และกิจกรรมสัมพันธ์ ปีการศึกษา 25614 พ.ย. 2561
ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล มอบรางวัลแก่นักเรียนและให้โอวาทในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256129 ต.ค. 2561
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256126 ต.ค. 2561
การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่่ 1624 ต.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการ Walk & Run 201811 ต.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการจัดสร้าง ACC Hall of Fame9 ต.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน"สานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561" และ "ACC Family Bowling 2018"9 ต.ค. 2561
ครูและนักเรียนไปให้บริการวิชาการภาษาอังกฤษและภาษาจีนแก่นักเรียนโรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม นนทบุรี5 ต.ค. 2561
ประชุมเดิน-วิ่งฉลอง 80 ปีโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ27 ก.ย. 2561
ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 256127 ก.ย. 2561
นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 256126 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 924 ก.ย. 2561
จัดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์โดยห้องเรียนขงจื่อ23 ก.ย. 2561
ตรวจโรคทางนรีเวชโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสมิติเวช23 ก.ย. 2561
Wrap Up on "Advertising in the new edge" by Miss Varisa Sripiean19 ก.ย. 2561
Wrap Up on "Marketing & Branding" โดยคุณสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)17 ก.ย. 2561
Wrap Up on "Basic Selling/Salesmanship" โดยคุณนิติพนธ์ คงเกียรติคุณ จากบริษัทไทยซัมซุง อีเลคโทรนิคส์ จำกัด15 ก.ย. 2561
คณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชีวภาพมณฑลหูเป่ย เมืองหวู่ฮั่นมาเยี่ยมโรงเรียน13 ก.ย. 2561
ฝ่ายวิชาการไปดูงานหลักสูตรสายศิลป์-ธุรกิจของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี13 ก.ย. 2561
Wrap Up หัวข้อ Salesman Personality Development โดยคุณอาทร พร้อมพัฒนภัค12 ก.ย. 2561
Wrap up วิชา Marketing Information โดยคุณพชรพร เพชรทอง11 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฉลองครบ 80 ปี11 ก.ย. 2561
ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอก11 ก.ย. 2561
คุณลลิลพร ยงวงศ์ไพบูลย์ ศิษย์เก่ารุ่น 69 ให้การสนันสนุนในการทำหลังคาใหม่หลังอาคารโรคาเซียง7 ก.ย. 2561
Wrap Up วิชา Entrepreneurship โดยคุณปัญญา บุญขจรธำรงค์ เจ้าของบริษัทสปิริทมูฟ จำกัด1 ก.ย. 2561
Wrap Up "Retails & Wholesales" โดยคุณพรชัย พัวพัฒนาขจร ผู้จัดการ Fruit Organic Company Limited30 ส.ค. 2561
ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม29 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 ประจำเดือนสิงหาคม27 ส.ค. 2561
ผู้อำนวยการอบรม ให้โอวาทแก่นักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี ประจำเดือนสิงหาคม17 ส.ค. 2561
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ และวันแม่แห่งชาติ10 ส.ค. 2561
กิจกรรม Marketing and Sale Promotion จากบริษัท You & I Premium Suki Buffet8 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 66 ส.ค. 2561
กิจกรรมบริการวิชาการโรงเรียนแม่พระประจักษ์2 ส.ค. 2561
การคัดตัวนักกีฬาอาชีวะเกมส์ ประเภทการแข่งขันกีฬาหมากล้อม24 ก.ค. 2561
กิจกรรมฝึกการนั่งสมาธิให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี21 ก.ค. 2561
พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต21 ก.ค. 2561
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุ 81 รูป เฉลิมฉลองเอซีซีครบรอบ 80 ปี21 ก.ค. 2561
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจิาอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 256121 ก.ค. 2561
ประชุมครู ประจำเดือนกรกฎาคม 256119 ก.ค. 2561
การสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256118 ก.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประจำเดือนกรกฎาคม 256117 ก.ค. 2561
กิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ12 ก.ค. 2561
ผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ให้โอวาทแก่นักเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม6 ก.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ2 ก.ค. 2561
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง อยากประสบความสำเร็จ "บริหารธุรกิจ" ต้องเรียนต่อที่ไหน?30 มิ.ย. 2561
ฉลองนักบุญเปาโล ศาสนนามของท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล30 มิ.ย. 2561
วันสานสัมพันธ์น้องพี่ ACC ประจำปีการศึกษา 256116 มิ.ย. 2561
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 256114 มิ.ย. 2561
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "เรียนโกะ เก่งงาน รู้จัดการชีวิต" รุ่น 211 มิ.ย. 2561
ท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพลให้โอวาทแก่นักเรียนประจำเดือนมิถุนายน9 มิ.ย. 2561
Last Orientation on the Job Training ของนักเรียนชั้นปีที่ 37 มิ.ย. 2561
กิจกรรมเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 25617 มิ.ย. 2561
งานแถลงข่าวฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ6 มิ.ย. 2561
ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 25613 มิ.ย. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561 และฉลองครบ 80 ปีของโรงเรียน2 มิ.ย. 2561
กิจกรรมทำบุญตักบาตรโอกาสวันวิสาขบูชา และกิจกรรมเลือกชมรม24 พ.ค. 2561
กิจกรรมค่ายภาษาจีนภาคฤดูร้อน22 พ.ค. 2561
ต้อนรับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 สู่ปีการศึกษา 256121 พ.ค. 2561
สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 256119 พ.ค. 2561
ประชุมครูก่อนเปิดปีการศึกษา 25614 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(113)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการปิดท้ายปีการศึกษา 256117 เม.ย. 2562
ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ให้โอวาทแก่นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 25625 เม.ย. 2562
วันแรก รุ่นแรกของการเรียน Intensive Course ของนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 256225 มี.ค. 2562
งาน Thank you Party สำหรับครู เจ้าหน้าที่และนักการของโรงเรียน21 มี.ค. 2562
งาน ACC 80th Anniversary "Home Coming Celebration"11 มี.ค. 2562
ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและคณะผู้ร่วมบริหารให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน The Sino-Singapore Matai (ASEAN) International Education Express4 มี.ค. 2562
นักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 78 จัดงาน Graduation Party ที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ28 ก.พ. 2562
การประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์26 ก.พ. 2562
การสอบปลายภาคของนักเรียนประจำปีการศึกษา 256126 ก.พ. 2562
พิธีมุทิตาจิตครูและนักการเกษียณ ปีการศึกษา 256123 ก.พ. 2562
คณะภราดา คณะครู นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการถวายแจกันดอกไม้พร้อมลงนามถวายพระพร23 ก.พ. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา และปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ23 ก.พ. 2562
นักเรียนชั้นปีที่ 3 ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับท่านผู้อำนวยการ คณะภราดา ครู และเจ้าหน้าที่21 ก.พ. 2562
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/256120 ก.พ. 2562
ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก20 ก.พ. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15/256118 ก.พ. 2562
ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์17 ก.พ. 2562
กิจกรรม Insure Your Success สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 314 ก.พ. 2562
ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3/256113 ก.พ. 2562
พิธีบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา9 ก.พ. 2562
ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา9 ก.พ. 2562
ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 3 ครั้งสุดท้ายก่อนจบการศึกษา7 ก.พ. 2562
กิจกรรมฉลองวันตรุษจีนจัดโดยห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ31 ม.ค. 2562
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ โดยเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 1 จัดสัมมนาในหัวข้อ Unleash the power within ใหักับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 24 ม.ค. 2562
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติให้แก่นักเรียนที่เข้าทดสอบความรู้ด้านพระคัมภีร์23 ม.ค. 2562
การประชุมครูประจำเดือนมกราคม23 ม.ค. 2562
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดการจัด Display ในวิชา Visual Merchandise22 ม.ค. 2562
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันการคัดลายมือภาษาจีนในงานวันวิชาการ22 ม.ค. 2562
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร ถ้วยรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน22 ม.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/256121 ม.ค. 2562
กิจกรรมวันวิชาการ 2018 ฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันที่สอง20 ม.ค. 2562
กิจกรรมวันวิชาการ 2018 ฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ18 ม.ค. 2562
กิจกรรมกีฬารักสามัคคี เอซีซีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 256113 ม.ค. 2562
กิจกรรมเสริมทักษะความรู้จากประสบการณ์จริงในการขายสินค้า "Online Business" โดยคุณอริสา วัฒนาโภคินกุล เจ้าของลิปสติก ยี่ห้อ Tifara และผ้าลูกไม้นำเข้า ยี่ห้อ Lavanya 9 ม.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13/25617 ม.ค. 2562
โรงเรียนจัดพิธีเสกถ้ำพระกุมารโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ และกิจกรรมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่22 ธ.ค. 2561
สอบกลางภาคของนักเรียนชั้นปีที่ 1-320 ธ.ค. 2561
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกับมหาวิทยาลัย Southwest University of Political Science and Law จากฉงชิ่ง ประเทศจีน18 ธ.ค. 2561
กิจกรรม ACC WALK & RUN 2018 วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 256110 ธ.ค. 2561
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการรับเสื้อ และ bib เพื่อใส่ในการเดิน-วิ่ง ACC WALK & RUN 2018 วันที่ 9 ธันวาคม 25618 ธ.ค. 2561
วันที่ 7 ธันวาคม วันแรกของการรับเสื้อ และ bib เพื่อใส่ใน ACC WALK & RUN 2018 วันที่ 9 ธันวาคม 25617 ธ.ค. 2561
ท่านผู้อำนวยการให้โอวาท ข้อคิดแก่นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำเดือนธันวาคม 25617 ธ.ค. 2561
ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้จากการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก6 ธ.ค. 2561
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดย PNA 3 จัด Workshop หัวข้อ "Design Thinking and Lean Startup" 3 ธ.ค. 2561
การประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 256130 พ.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/256129 พ.ย. 2561
กิจกรรมสัมมนาพิเศษ "แนะแนวจับใจ เด็กไทยยุค 4.0" โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี28 พ.ย. 2561
ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนในการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน26 พ.ย. 2561
ACC Family Bowling 2018 จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ25 พ.ย. 2561
ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล และคณะครูผู้ร่วมบริหาร ได้ให้การต้อนรับ ภราดาโยเซฟ ยอห์น อธิการโรงเรียนมัธยมศึกษามงฟอร์ต เมืองดาร์เอสซาลาม ประเทศสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย16 พ.ย. 2561
เครือข่ายผู้ปกคองนักเรียนชั้นปีที่ 2 (PNA 2) จัดกิจกรรมเสริมทักษะ ความรู้ให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีในหัวข้อ "Digital Marketing"15 พ.ย. 2561
การแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 201810 พ.ย. 2561
ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 9 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการจัดทำห้องเกียรติยศ (Hall of Fame) ของโรงเรียน8 พ.ย. 2561
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลที่ได้จากการแข่งขันแก่นักกีฬาหมากล้อมของโรงเรียน7 พ.ย. 2561
ACC Alumni's Talk on "Startup & Presentation" โดยคุณนภัทร พุทธคุณขจร6 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/25615 พ.ย. 2561
วันสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1 และกิจกรรมสัมพันธ์ ปีการศึกษา 25614 พ.ย. 2561
ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล มอบรางวัลแก่นักเรียนและให้โอวาทในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256129 ต.ค. 2561
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256126 ต.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการ Walk & Run 201811 ต.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการจัดสร้าง ACC Hall of Fame9 ต.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน"สานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561" และ "ACC Family Bowling 2018"9 ต.ค. 2561
ครูและนักเรียนไปให้บริการวิชาการภาษาอังกฤษและภาษาจีนแก่นักเรียนโรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม นนทบุรี5 ต.ค. 2561
ประชุมเดิน-วิ่งฉลอง 80 ปีโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ27 ก.ย. 2561
ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 256127 ก.ย. 2561
นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 256126 ก.ย. 2561
จัดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์โดยห้องเรียนขงจื่อ23 ก.ย. 2561
Wrap Up on "Advertising in the new edge" by Miss Varisa Sripiean19 ก.ย. 2561
Wrap Up on "Marketing & Branding" โดยคุณสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)17 ก.ย. 2561
Wrap Up on "Basic Selling/Salesmanship" โดยคุณนิติพนธ์ คงเกียรติคุณ จากบริษัทไทยซัมซุง อีเลคโทรนิคส์ จำกัด15 ก.ย. 2561
คณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชีวภาพมณฑลหูเป่ย เมืองหวู่ฮั่นมาเยี่ยมโรงเรียน13 ก.ย. 2561
ฝ่ายวิชาการไปดูงานหลักสูตรสายศิลป์-ธุรกิจของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี13 ก.ย. 2561
Wrap Up หัวข้อ Salesman Personality Development โดยคุณอาทร พร้อมพัฒนภัค12 ก.ย. 2561
Wrap up วิชา Marketing Information โดยคุณพชรพร เพชรทอง11 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฉลองครบ 80 ปี11 ก.ย. 2561
ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอก11 ก.ย. 2561
คุณลลิลพร ยงวงศ์ไพบูลย์ ศิษย์เก่ารุ่น 69 ให้การสนันสนุนในการทำหลังคาใหม่หลังอาคารโรคาเซียง7 ก.ย. 2561
Wrap Up วิชา Entrepreneurship โดยคุณปัญญา บุญขจรธำรงค์ เจ้าของบริษัทสปิริทมูฟ จำกัด1 ก.ย. 2561
Wrap Up "Retails & Wholesales" โดยคุณพรชัย พัวพัฒนาขจร ผู้จัดการ Fruit Organic Company Limited30 ส.ค. 2561
ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม29 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 ประจำเดือนสิงหาคม27 ส.ค. 2561
ผู้อำนวยการอบรม ให้โอวาทแก่นักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี ประจำเดือนสิงหาคม17 ส.ค. 2561
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ และวันแม่แห่งชาติ10 ส.ค. 2561
กิจกรรม Marketing and Sale Promotion จากบริษัท You & I Premium Suki Buffet8 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 66 ส.ค. 2561
กิจกรรมบริการวิชาการโรงเรียนแม่พระประจักษ์2 ส.ค. 2561
การคัดตัวนักกีฬาอาชีวะเกมส์ ประเภทการแข่งขันกีฬาหมากล้อม24 ก.ค. 2561
กิจกรรมฝึกการนั่งสมาธิให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี21 ก.ค. 2561
พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต21 ก.ค. 2561
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุ 81 รูป เฉลิมฉลองเอซีซีครบรอบ 80 ปี21 ก.ค. 2561
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจิาอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 256121 ก.ค. 2561
ประชุมครู ประจำเดือนกรกฎาคม 256119 ก.ค. 2561
การสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256118 ก.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประจำเดือนกรกฎาคม 256117 ก.ค. 2561
กิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ12 ก.ค. 2561
ผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ให้โอวาทแก่นักเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม6 ก.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ2 ก.ค. 2561
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง อยากประสบความสำเร็จ "บริหารธุรกิจ" ต้องเรียนต่อที่ไหน?30 มิ.ย. 2561
ฉลองนักบุญเปาโล ศาสนนามของท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล30 มิ.ย. 2561
วันสานสัมพันธ์น้องพี่ ACC ประจำปีการศึกษา 256116 มิ.ย. 2561
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 256114 มิ.ย. 2561
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "เรียนโกะ เก่งงาน รู้จัดการชีวิต" รุ่น 211 มิ.ย. 2561
ท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพลให้โอวาทแก่นักเรียนประจำเดือนมิถุนายน9 มิ.ย. 2561
Last Orientation on the Job Training ของนักเรียนชั้นปีที่ 37 มิ.ย. 2561
กิจกรรมเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 25617 มิ.ย. 2561
งานแถลงข่าวฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ6 มิ.ย. 2561
ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 25613 มิ.ย. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561 และฉลองครบ 80 ปีของโรงเรียน2 มิ.ย. 2561
กิจกรรมทำบุญตักบาตรโอกาสวันวิสาขบูชา และกิจกรรมเลือกชมรม24 พ.ค. 2561
ต้อนรับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 สู่ปีการศึกษา 256121 พ.ค. 2561
สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 256119 พ.ค. 2561
ประชุมครูก่อนเปิดปีการศึกษา 25614 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)