Assumption Commercial College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
036/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"      งานบริหารฝ่าย
035/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง      งานบริหารฝ่าย
033/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสารสนเทศโรงเรียน      งานบริหารฝ่าย
032/2559       ประชุมครูประจำเดือนกันยายน      งานบริหารฝ่าย
031/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ.2560-2564      งานบริหารฝ่าย
030/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559      งานบริหารฝ่าย
029/2559       ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม      งานบริหารฝ่าย
028/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และวันอัสสัมชัญ" ปีการศึกษา 2559      งานบริหารฝ่าย
026/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "กิจกรรมสัมพันธ์" ปีการศึกษา 2559      งานบริหารฝ่าย
024/2559       ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม      งานบริหารฝ่าย
023/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันหมากล้อม      งานบริหารฝ่าย
022/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานเอกสารทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559      งานบริหารฝ่าย
021/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการอนุมัติผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2559      งานบริหารฝ่าย
020/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันสานสัมพันธ์น้องพี่ ACC"      งานบริหารฝ่าย
019/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "ไหว้ครู"      งานบริหารฝ่าย
016/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559      งานบริหารฝ่าย
015/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559      งานบริหารฝ่าย
014/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559      งานบริหารฝ่าย
013/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ      งานบริหารฝ่าย
012/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2559      งานบริหารฝ่าย
011/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา 2559      งานบริหารฝ่าย
010/2559       ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน      งานบริหารฝ่าย
009/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจการนักเรียน      งานบริหารฝ่าย
008/2559       แต่งตั้งและถอดถอนนายทะเบียน      งานบริหารฝ่าย
007/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานอภิบาลและศาสนกิจ ประจำปีการศึกษา 2559      งานบริหารฝ่าย
006/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ      งานบริหารฝ่าย
005/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน      งานบริหารฝ่าย
004/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน      งานบริหารฝ่าย
003/2559       แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2559      งานบริหารฝ่าย
003/2559       เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยน คำสั่งที่ 3/2559 การแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2559      งานบริหารฝ่าย
002/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ      งานบริหารฝ่าย
001/2559       แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในระดับบริหารตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน      งานบริหารฝ่าย