พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ
(21/ธันวาคม/2559 ::
จาก งานอภิบาล)      
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ
(21/ธันวาคม/2559 ::
จาก งานอภิบาล)      
แจ้งการตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2
(30/พฤศจิกายน/2559 ::
จาก งานอนามัย)      
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
(19/สิงหาคม/2559 ::
จาก งานบริหารความเสี่ยง)      
"สัมมนาภายใน"
(19/สิงหาคม/2559 ::
จาก งานบริหารสำนักฯ)      
งานกิจกรรมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559
(26/กรกฎาคม/2559 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)