Assumption Commercial College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    งานพัฒนา 61014
 

มิสพรทิพย์  สุภาพวงศ์ชัย และมิสพิมลนาฏ  ปั้นทอง  เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง "กลยุทธ์เสริมสร้างต้นทุนชีวิตเด็กไทยยุค 4.0"  วันที่ 22 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จัดโดยสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20008
มิส  พรทิพย์    สุภาพวงศ์ชัย
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20046 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พิมลนาฎ    ปั้นทอง
มิส  พจนีย์    วิชาช่าง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 36 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักฯ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน