Assumption Commercial College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    งานพัฒนา 61013
 

ภราดาวิหาร  ศรีพาหล, ภราดา ดร. พีระนันท์  นัมคณิสรณ์, มิสกันติชา  เอกภักดีโพธา, มิสจุฑามาศ  รัตนาคม, มิสสุจารี  สวัสดิ์กิจไพโรจน์, มิสกันยากร  คุณเจริญ, มิสชุติมา  เอื้อโอบอ้อม, ม. กรพิพัฒน์  การุณยเลิศ และ ม. ธัชชัย  บำรุงชน เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดา และครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2561"  วันที่ 1-3 ตุลาคม 2561  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดโดย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10002
ภราดา  วิหาร    ศรีหาพล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10004 
กรรมการ   Array
ภราดา  ดร.พีระนันท์    นัมคณิสรณ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20012 
กรรมการ   Array
มิส  สุจารี    สวัสดิ์กิจไพโรจน์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20034 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  กันติชา    เอกภักดีโพธา
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20055 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  กันยากร    คุณเจริญ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20058 
กรรมการ   Array
มิส  ชุติมา    เอื้อโอบอ้อม
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20060 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  กรพิพัฒน์    การุณยเลิศ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20153 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  จุฑามาศ    รัตนาคม
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20162
มาสเตอร์  ธัชชัย    บำรุงชล
มิส  พจนีย์    วิชาช่าง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 40 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักฯ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน