Assumption Commercial College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    งานพัฒนา 61011
 

มิสกันติชา  เอกภักดีโพธา  และมิสชญาภา  บุญเพ็ง  เข้าร่วมการประชุมเรื่อง "การเตรียมความพร้อมสู่การประเมินคุณภาพภายนอกทางด้านอาชีวศึกษา รอบ 4" วันที่ 22 กันยายน 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20034 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  กันติชา    เอกภักดีโพธา
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20161
มิส  ชญาภา    บุญเพ็ง
มิส  พจนีย์    วิชาช่าง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 38 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักฯ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน