Assumption Commercial College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    งานพัฒนา 61010
 

มิสกันติชา  เอกภักดีโพธา  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อขับเคลือนการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน  ภายใต้นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จัดโดย สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20034 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  กันติชา    เอกภักดีโพธา
มิส  พจนีย์    วิชาช่าง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 38 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักฯ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน