Assumption Commercial College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    งานพัฒนา 60014
 

ม. วรพร  เขียวสังข์ เข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาเอกชนระด้บอาชีวศึกษา จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 - 12.00 น.

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20080 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  วรพร    เขียวสังข์
มิส  พจนีย์    วิชาช่าง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 110 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักฯ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน